Domov pro osoby se zdravotním postižením

Nabízíme tyto základní činnosti:

Dle § 37:
Sociální poradenství

§ 48
(1)
 V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  • a) poskytnutí ubytování,
  • b) poskytnutí stravy,
  • c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • g) sociálně terapeutické činnosti,
  • h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.
(4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy podle zvláštního právního předpisu.
Doba poskytování jednotlivých činností je vymezena  v dokumentu Standard č.11, a příloze č.2 veřejného závazku, která je k nahlédnutí v zařízení.

* Pro domov pro osoby se zdravotním postižením, který se nachází v Rokytnici v O. h. platí jen tučně vytištěná část charakteristiky klientů.